Voorwaarden en jouw privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Raad voor Accreditatie

De tests van Water-lab worden verwerkt door een met een door de Raad van Accreditate geaccrediteerd laboratorium. Op dit moment testen wij bij een Eurofins laboratorium dat u kunt vinden bij www.rva.nl onder nummer L086. Het enige verschil met een volledig geaccrediteerd testresultaat is dat dan het flesje door een geaccrediteerde monsternemer gevuld wordt. Dit is meestal niet nodig en zorgt voor een extra moeilijkheid bij het plannen van monsterneming. Dit is echter wel mogelijk voor een meerprijs, neem contact op met Water-lab voor meer informatie.

Verzending, Betaling, retour

Via PostNL versturen wij naar Nederland en België. Op de site betaal je al de verzendkosten. Achteraf krijg je de overige kosten terug voor het doorsturen van jouw pakketje naar het lab. Ook mogelijk is dat Water-lab jou een digitale postzegel stuurt welke je kunt printen en op jouw pakketje kunt plakken.
Particulieren betalen direct vóór levering, professionals kunnen ook op factuur betalen.

Herroepingsrecht
Je kunt je binnen 14 dagen na aankoop zonder reden op de overeenkomst herroepen. Je krijgt dan het aankoopbedrag excl verzendkosten terug. Stuur ons een mailtje als je dit wilt. Als er iets is mis gegaan in de levering en jouw pakketje is nog niet is verstuurd (let op: dit is iets anders dan dat het niet geleverd is), kun je ook na verstrijken van de termijn van 14 dagen gewoon je geld terug krijgen.

Pakket niet geleverd?
Als er bij PostNL staat vermeld dat jouw pakketje niet kon worden geleverd vanwege een "niet thuis", dat het bij de buren ligt, of welke andere reden dan ook welke buiten de macht van Water-lab ligt kan Water-lab niet verantwoordelijk gehouden worden voor jouw pakketje. Wij kunnen je nogmaals jouw bestelling opsturen maar zullen hiervoor extra porto rekenen.

Wanneer heb je geen recht op herroeping meer:
Als jij na levering bij je thuis (te zien in de track en trace) meer dan 14 dagen het pakketje laat liggen en geen blijk hebt gegeven de opdracht te willen annuleren. Je kunt altijd contact opnemen zodat we samen op zoek kunnen naar een regeling maar je hebt hier geen recht op.

Als jij (een deel van) jouw pakketje hebt gebruikt vervalt automatisch jouw recht op herroeping.

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

Jij bent verantwoordelijk voor de monstername en het juist opsturen van jouw monster:
Pas op met de flesjes en volg de instructies die we je meesturen zorgvuldig op. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vlekken of andere gevolgen die in jouw huis plaatsvinden.

Voor een juiste analyse van de monsters zijn we afhankelijk van het door jou ingestuurde materiaal. Ander materiaal insturen of een onjuiste behandeling van de monsters, maken dat wij niet de juiste analyse kunnen uitvoeren. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen in de resultaten indien de monsters niet jouw water betreffen, door jou niet goed zijn behandeld of niet op de juiste wijze naar ons zijn ingestuurd.

Flesjes die in het lab aankomen zonder formulier, of met een incompleet ingevuld formulier, kunnen wij niet analyseren. Je krijgt van ons dan geen resultaat en je krijgt niet je geld terug. Wij kunnen een onderzoek instellen naar jouw flesjes en eventueel achteraf informatie toevoegen, je betaalt hier EUR €5,- administratiekosten voor.

Als je kunt aantonen dat het formulier correct is ingevuld met een foto, goed is aangekomen bij het lab in Heerenveen met de track en trace code, maar geen analyse hebt ontvangen? Wij stellen in dit geval kostenloos een onderzoek in en gaan op zoek naar jouw monster. Indien er geen analyse kan worden gegeven wordt kostenloos een nieuw testpakket naar je opgestuurd.

De analyse is altijd een momentopname. De analyse wordt uitgevoerd met de technieken die vandaag de dag bekend zijn en we spannen ons in om de best mogelijke resultaten te behalen in de analyse. (Geringe) afwijkingen in de analyses zijn altijd mogelijk, ook als die op dezelfde monsters worden uitgevoerd. Bedenk je dat na lange tijd stilstaan de concentratie lood rond een loden leiding hoger is, dan na het flink doorspoelen. Hoe lang je moet doorspoelen om de buitenleidingen te testen (de dubbele meting) hangt af van hoeveel leidingen er in jouw huis aanwezig zijn. Daarom gaan wij uit van MAXIMAAL en MINIMAAL: na zo lang mogelijke stilstand, en na een lange tijd doorspoelen. Hierna weet je vrij zeker wat jouw loodmarge is.

Privacyverklaring

Wij verzorgen alleen de best mogelijke metingen van lood en andere zware metalen. Wij verkopen geen loodgieterservices of ander soort producten waardoor wij geneigd zijn je te overtuigen van een onjuist resultaat. Ook verwijzen wij bij alle communicatie naar jou toe naar de bronnen van informatie, zodat je zelf mee kunt lezen in de onderzoeken.
Jouw gegevens worden niet herkenbaar doorgegeven aan bedrijven die hier baat bij hebben.
Jouw gegevens worden wel geanonimiseerd gebruikt om een beeld te krijgen van de loodsituatie in Nederland.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet
(TW) stellen.

Water-Lab is verantwoordelijk (volgens de AVG) voor het beschermen van jouw persoonsgegevens. Slechts een deel van jouw gegevens wordt gebruikt in het laboratorium om te koppelen aan jouw flesjes.

Wij gebruiken jouw gegevens voor meerdere doeleinden
Het uitvoeren van een overeenkomst; Het nakomen van wettelijke verplichtingen; Het onderhouden van contact; Potentiële klanten en leveranciers de mogelijkheid bieden om via het contactformulier op de
website vragen te stellen; De contactgegevens van klanten/ leveranciers worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, uitnodigingen
voor evenementen, updates en het toezenden van informatie die klanten aan ons hebben gevraagd; Het maken van gebruikersstatistieken van de website.

We spammen niet
maar sturen wel soms een mailtje. Je kunt altijd van ons af. Stuur ons een mailtje en je wordt uit alle bestanden verwijderd.

Bewaartermijn informatie
Wij bewaren jouw persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist. Onze computers en systemen zijn beveiligd zodat niemand anders er in kan behalve wij.

Gebruik van cookies
Wij gebruiken natuurlijk Google Analytics en Facebook Analytics en maken ook via Facebook en Google (ads) reclame. Hiervoor worden cookies gebruikt, en een deel van jouw gegevens (IP adres, locatie, tijd) wordt opgeslagen in een bunker in de VS. Je kunt het beste de servicevoorwaarden van Google en Facebook even lezen of jij het hier mee eens bent. In elk geval delen wij geen data opzettelijk met hen!

Vragen of klachten?
Wij zijn razendsnel op onze mail: info@water-lab.nl en proberen iedereen tevreden te houden, binnen de grenzen van redelijkheid.

Wijzigingen in dit document
Wij behouden het recht om, als wij hier zin in hebben of een spelfout ontdekken, deze pagina te wijzigen.

Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel
belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens
omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.
Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door
of vanwege Water-lab en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en
bezoekers van de website.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of
apps waarnaar Water-lab op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Water-lab adviseert het
privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.
Identiteit Water-lab
Water-lab is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met
ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement
wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of
vanwege Water-lab.
Water-lab is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71833005. Water-lab is
gevestigd en kantoorhoudend in 1072 XX, Amsterdam, aan de Quellijnstraat, en bereikbaar via het emailadres info@water-lab.nl.
Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Water-lab kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:
● Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail,
telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
● Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze
dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het
gebruik van cookies.
● Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in
opdracht van Water-lab op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die
worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Water-lab optreden. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Water-lab
plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Water-lab kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Water-lab, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Waterlab verstrekt. Water-lab kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
• Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben
wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
• Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over
het gebruik van onze website(s).
Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Water-lab gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de
overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van water testen op onder andere loodgehalte
en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te
delen voor de volgende doeleinden:
● Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met
haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
● Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Water-lab kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te
ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.
Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Water-lab kan je persoonsgegevens delen met aan Water-lab gelieerde ondernemingen, haar
opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten
uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
Water-lab kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Water-lab rustende
wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
Water-lab heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te
waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en
Nederlandse wetgeving.
Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies
zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw
activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:
• het IP-adres van de bezoeker;
• de datum en tijd van het bezoek;
• de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
• de op onze website bezochte pagina‘s;
• informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).
Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te
vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies
kunnen zowel door Water-lab zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Water-lab
samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Waterlab website:
Functionele cookies
Water-lab plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en
een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en
voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruiksgemak van
de website te optimaliseren.
Analytische cookies
Water-lab maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee
informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal website
bezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden
gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen
op de wensen en de behoeften van de gebruikers.
Water-lab heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google
gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy
vriendelijke manier zijn ingesteld. Water-lab heeft Google geen toestemming gegeven om via Waterlab verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet)gedrag van de gebruiker van
de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten
maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te
leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan
worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die
passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Social media
Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via
deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen
hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van
gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene
voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Water-lab bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 5 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij
dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Welke rechten heb jij?
U dient er zelf voor te zorgen dat Water-lab over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het emailadres info@water-lab.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens
door Water-lab, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens.
Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u meegedeelde correcties, worden verwerkt. Water-lab
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Water-lab of aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Water-lab neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke,
administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact
worden opgenomen met Water-lab via info@water-lab.nl .
Wijzigingen
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit
privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te
bestuderen ten aanzien van wijzigingen.
Vragen, opmerkingen, klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de
wijze waarop Water-lab omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons
opnemen via info@water-lab.nl.